خانه اخبار ویژه رقم درشتی که پرسپولیسی‌ها از غلبه بر رونالدو به دست می‌آورند