خانه اخبار ویژه رهبرانقلاب:حضور در انتخابات جهاد ملت ایران