خانه اخبار ویژه روایت جالب محسن هاشمی از جلسه با رئیسی: تشریفاتی بود