خانه اخبار ویژه روایت معنادار مخبر از نگرانی‌های رئیس‌جمهور؛ می‌گفتند اگر این کار را انجام دهم دل آقا ناراحت می‌شود