خانه اخبار ویژه روحانی: قانون راهبردی مجلس بدترین قانون ایران و توطئه برای دولت بود