خانه اخبار استانی روشنایی ۶ کیلومتر از جاده‌های بوشهر تامین شد