خانه اخبار ویژه رونی کلمن هادی چوپان را انتخاب نکرد!