خانه اخبار ویژه «ریکلمه» رئیس باشگاه بوکاجونیورز شد