خانه اخبار استانی رییسی: بوشهر هم از آزاد راه شیراز اصفهان بهره مند است