خانه اخبار استانی رییس اتاق بوشهر: میز ملی خرما صادرات را احیا کرد