خانه اخبار استانی رییس شورای شهر: «بوشهر» و بندر «فوجو چین» خواهر خوانده شدند