خانه اخبار استانی رییس هیأت نظارت انتخابات بوشهر: شاهد تنوع سلیقه‌های سیاسی و قومی در انتخابات هستیم