خانه اخبار استانی رییس کل دادگستری: کمبودهای پزشکی قانونی بوشهر رفع شود