خانه اخبار ویژه زخم کهنه ۵۰۰ هزار یورویی استقلال سر باز کرد