خانه اخبار ویژه زلزله نسبتا شدید جنوب ایران را لرزاند