خانه اخبار ویژه زن کازرونی توسط دعانویس ناشناس ۲۴۰ میلیون تلکه شد