خانه اخبار ویژه قوه قضاییه: زیباکلام در زندان بیمار نشده است