خانه اخبار ویژه زیدآبادی: نیرو‌های موسوم به انقلابی بازنده هم شوند باز پیروزند!