خانه اخبار استانی ساخت ۵ پایگاه امدادی دریایی در شهرهای ساحلی بوشهر‌