خانه اخبار ویژه سازمان جهانی بهداشت: آب غزه رو به اتمام است