خانه اخبار ویژه ساسی، سحر ذکریا و سر و صداهایی به اسم موسیقی