خانه اخبار استانی سامانه بارشی جدیدی به بوشهر وارد می‌شود