خانه اخبار ویژه سامان قدوس به تمرین تیم ملی بازگشت