خانه اخبار ویژه ستاره ترکمنستان دیدار با ایران را از دست داد