خانه اخبار کادر قرمز سرعت گیرهای متعدد جاده بوشهر- دیّر؛ روی اعصاب و بلای خودروها