خانه اخبار استانی سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر افزایش یافت