خانه اخبار استانی سرپرست اداره ورزش و جوانان بوشهر منصوب شد