خانه اخبار استانی سرگردانی ساکنان پایتخت انرژی برای دریافت سیلندرهای گاز مایع