خانه اخبار ویژه سفارتخانۀ های اسرائیل در این ۲۵ کشور تعطیل شد