خانه اخبار سراسری سنگ مزار یکی از جانباختگان اعتراضات تخریب شد