خانه اخبار ویژه سه میلیون دانش‌آموز در فضا‌های آموزشی پرخطر درس می‌خوانند