خانه اخبار ویژه سپاهان همچنان با خطر محکومیت انضباطی روبه‌روست