خانه اخبار ویژه سیدحسن خمینی: هرچه مردم می‌گویند باید اطاعت شود؛ ولو غلط باشد