خانه اخبار ویژه سید حسن خمینی: سه نفر آمریکایی کشته شدند دنیا باید به عزا بنشیند؟