خانه اخبار ویژه شرط کارت پایان خدمت برای کدام مجوزها حذف شد؟