خانه اخبار ویژه شریفی زارچی: در انتخابات مجلس رأی ندادم اما نتیجه چه شد؟