خانه اخبار ویژه شهاب زاهدی با حضور مهاجم سوئدی در حالت رقابتی