خانه اخبار استانی شهردار بوشهر: ترافیک در ورودی بوشهر روان می شود