خانه اخبار استانی شهردار شیرینو، ۷۲ روز در انتظار امضای حکم