خانه اخبار استانی شهرک جدید در حاشیه شهر بوشهر ایجاد می‌شود