خانه اخبار ویژه شورای شهر قم برای سفر رئیسی به این شهر، بودجه تصویب نکرد