خانه اخبار ویژه شوک بزرگ به پرسپولیس؛ اوسمار تمدید نکرد!