خانه اخبار ویژه شوک به آبی‌ها؛ سیدحسین حسینی محروم شد