خانه اخبار ویژه شیوع باکتری گوشتخوار در ژاپن؛ نادر و کشنده!