خانه اخبار ویژه مدیرمسئول روزنامه اطلاعات: مردم را از دین و روحانیت منزجر نکنیم