خانه اخبار استانی صفایی بوشهری: مردم وظیفه خود را انجام دادند، نوبت مسوولان است