خانه اخبار ویژه طارمی از بازی خداحافظی و فینال محروم شد!