خانه اخبار ویژه طارمی از روی نیمکت بلند شد و به داد پورتو رسید