خانه اخبار استانی طارمی در اوج، گل صعود به فینال زده شد