خانه اخبار استانی طارمی در شورای شهر بوشهر چه گفت؟